Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 25 juni 2021

Met veel zorg heeft het team van Aimy B.V. de algemene voorwaarden samengesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je gebruik maakt van de diensten van Aimy B.V. Dit kan het gebruik van de software zijn (voor de verschillende abonnementen), maar ook aanverwante diensten zoals workshops en trainingen.

Voor vragen over de algemene voorwaarden kan je bij het team van Aimy B.V. terecht met de volgende contactgegevens:

Aimy B.V.

Wilhelmina van Pruisenweg 35, 2595 AN Den Haag

KVK: 76878570

Contactpersoon: Daan (daan@meetaimy.com)

In deze Aimy B.V. Algemene Voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) hebben de volgende begrippen de volgende betekenis

1. Definities

In deze servicevoorwaarden zullen de volgende termen de in dit artikel beschreven betekenis hebben (wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden).

 1. ‘Klant’ zal doelen op elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook op iedereen die de Diensten van Aimy BV bestelt en/of een overeenkomst sluit met Aimy BV in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is;
 2. ‘Klantgegevens’ betekent alle inhoud, informatie en gegevens – met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met prospecten, zakenpartners, cliënten en/of klanten van de Klant (niet-beperkende opsomming) die door de Klant door gebruik te maken van de Diensten ingevoerd of geüpload werden;
 3. ‘Demo’ zal verwijzen naar de demoversie van de software waarmee de Klant de software en de Diensten gedurende een periode van 14 kalenderdagen kan gebruiken, alvorens een overeenkomst met AimyBV te sluiten;
 4. ‘Diensten’: alle door of namens Aimy B.V. op enige wijze ter beschikking gestelde/te stellen diensten en/of verrichtte/te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen Software Diensten en Overige Diensten;
 5. ‘Software Diensten (ook wel SaaS)’: alle door of namens Aimy B.V. via het internet aan Klant ter beschikking te stellen c.q. te leveren Software-as-a-Service (Software) diensten- en gerelateerde diensten;
 6. ‘Aimy B.V’.: Aimy B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Amsterdam (Kamer van Koophandel onder nummer: 76878570), dan wel een andere rechtspersoon die enigerlei rechtsverhouding wil aangaan,
 7. ‘Add ons’: zal doelen op alle functies – waarvan u een overzicht kunt vinden op de Website – die de Klant bovenop het Basispakket kan bestellen;
 8. ‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding tussen Partijen ter zake de levering van Diensten en aanverwante onderwerpen;
 9. ‘Werkdag’ is een kalenderdag van 9:00 uur tot 18:00 uur, behoudens weekeinden alsmede de in Nederland geldende, officieel erkende feestdagen;
 10. ‘Duur’ zal verwijzen naar de initiële of verlengde duur – d.w.z. maand of jaar – gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de Software en de Diensten, zoals gekozen door de Klant bij het bestellen;
 11. ‘Company’ zal de gebruiker betekenen, die verantwoordelijk is voor het Beheren van de algehele account van een bedrijf met meerdere salons;
 12. ‘Company account’ zal verwijzen naar het gebruikersaccount van de Klant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de company eigenaar en waarlangs de company eigenaar het volgende zal kunnen doen: (i) de Software en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant; (ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van Bijkomende Diensten of functies); en (iii) bijkomende accounts voor Salons creëren;
 13. ‘Salon’ zal de gebruiker betekenen, die verantwoordelijk is voor het Beheren van de algehele account van de salon;
 14. ‘Salon Account’ zal verwijzen naar het gebruikersaccount van de Klant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Salon eigenaar en waarlangs de Salon eigenaar het volgende zal kunnen doen: (i) de Software en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant; (ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van Bijkomende Diensten of functies); en (iii) bijkomende accounts voor employees creëren;
 15. ‘Employee’ zal doelen op eender welke andere gebruiker van de Klant dan de Salon eigenaar, waarvoor de Klant ook een Salon account bestelde;
 16. ‘Employee account’ zal verwijzen naar het gebruikersaccount waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de software en Diensten;
 17. ‘Toegangsrechten’: zal verwijzen naar alle contractuele rechten om zich toegang te verschaffen tot de Diensten, deze te ontvangen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de technische protocollen en procedures die door Aimy BV vastgelegd werden krachtens de overeenkomst tussen partijen;
 18. ‘Partijen, respectievelijk Partij’: Klant en/of Aimy B.V.;
 19. ‘Klant portaal’ verwijst naar het klant gedeelte van het afgenomen software pakket dat afgesloten is middels inloggegevens en na invoer van de juiste gegevens toegankelijk is voor de klant om zijn of haar aan de software gerelateerde functionaliteiten, gegevens en data, kan inzien en/of wijzigen.
 20. ‘Upgrades’ verwijst naar het uitbreiden van het huidige software pakket door, of over te gaan naar een pakket met meer functionaliteiten en gebruikers, of door het aanschaffen van add-ons.
 21. ‘Downgrades’ verwijst naar het verminderen van het aantal functionaliteiten en/of gebruikers ten opzichte van het huidige pakket door, of het overstappen naar een software pakket met minder functionaliteiten en gebruikers, of het stopzetten van aangeschafte add-ons.

2. Toepassingsgebied

Aimy BV ontwikkelde software voor, onder andere, agendabeheer en online boekingen, klantenbeheer (‘CRM’), ecommerce, personeelsadministratie en facturering, die het op de markt aanbiedt en die eventueel gekoppeld kan worden in andere software oplossingen van derde partijen. De software is ontwikkelt voor een efficientere omgang van een onderneming en haar klanten en het mogelijk maken van efficiëntere bedrijfsvoering.

Elke commerciële relatie tussen Aimy BV en de Klant zal beheerst worden door de servicevoorwaarden zoals die in voorliggend document opgetekend werden.

Door de software en diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met Aimy BV – zelfs bij registratie voor de Demo – erkent de Klant deze servicevoorwaarden en de privacy overeenkomst te hebben gelezen en te aanvaarden.

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze servicevoorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen door een gelijk waardige bepaling in overeenstemming met de intentie van deze servicevoorwaarden. Mochten de Partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat (wettelijk) toegestaan is.

Aimy BV behoudt zich het recht voor om haar servicevoorwaarden naar eigen inzichten aan te passen door een wijziging op haar website aan te brengen. Aimy BV verbindt zich ertoe om de Klant hiervan in kennis te stellen door (i) binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde servicevoorwaarden een aankondiging op haar Website te plaatsen en/of (ii) via een Mededeling van Aimy BV.

Deze servicevoorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van Aimy BV gelezen worden en kunnen te allen tijde op de Website geraadpleegd worden.

3. Totstandkoming en Duur Overeenkomst

Een overeenkomst wordt alleen van kracht na een elektronische bevestiging van de order of op het moment dat Aimy BV de Diensten ter beschikking stelt van de Klant.

De Klant verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle ingegeven (registratie)informatie volledig, waar en correct is en dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft.

Aimy BV zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de Klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mocht Aimy BV twijfelen aan de identiteit van de Klant of (iii) mochten er aanwijzingen zijn dat de Klant van plan is om de Diensten zelf door te verkopen, zal Aimy BV het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de Diensten te verstrekken, zal de Klant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen.

De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan en heeft een initiële duur van één (1) maand (‘Initiële Duur’), te rekenen vanaf de leveringsdatum van de betreffende Diensten. Vervolgens wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) maand, tenzij de Overeenkomst bij met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand wordt opgezegd door een Partij.

4. Demo

Elke potentiële Klant zal de kans krijgen om de Demo gratis te gebruiken, na zich hiervoor geregistreerd te hebben op de Website. Na registratie zal de potentiële Klant een e-mail ontvangen, die het betreffende account en het activeringswachtwoord zal bevatten.

14 kalenderdagen na de online registratie zal de Demo automatisch niet langer gebruikt kunnen worden. Zowel gedurende de looptijd van de Demo als bij afloop ervan zal de potentiële Klant een (definitieve) overeenkomst kunnen sluiten met Aimy BV over de Diensten. In dat geval zullen de voorwaarden zoals beschreven in Artikel 5 wel nageleefd moeten worden.

5. Levering

Na het sluiten van de overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot de software en de Diensten in de vorm van ‘Software as a Service (SaaS)’. Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de Software en de Diensten in.

Bij levering wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren, onder meer met betrekking tot de volgende punten: aantal salons en/of werknemer, het gewenste software pakket (zijnde easy, advanced of premium), gewenste add-ons (zoals aangeboden op de website) facturering per maand of per jaar. De Klant is verplicht om Aimy BV binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via de helpdesk of door het versturen van een e-mail (hello@meetaimy.com).

Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

6. Company account/ Salon account/ Werknemer account

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de software en zal gebruik kunnen maken van de Diensten via het company account en/of salon account en de bijkomende werknemer accounts.

De company account zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het company account.

Naast een Company account krijgt de Klant ook nog minstens één (1) bijkomend Salon account. Het aantal Salon accounts stemt overeen met het aantal Salons van de Klant. Elke Salon heeft dus een eigen Salon account. De company account bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Salon account accounts en de Company account zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Salon accounts.

Naast de company account en Salon account krijgt de Klant ook nog minstens één (1) bijkomend Werknemer account. Het aantal werknemer accounts stemt overeen met het aantal werknemers van de verschillende salons van de Klant. Elke werknemer heeft dus een eigen Werknemer account. De company account bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van de rechten van de Werknemer account en de Company account zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Werknemer accounts.

Wanneer een klant maar 1 salon heeft of maar voor 1 salon een overeenkomst afsluit, dan vervalt de company account en bepaalt de Salon account de reikwijdte van de rechten van de werknemer account en zal de salon account altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de werknemer account.

Elk werknemer account (met inbegrip van het company account en salon account) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen. Zowel de gebruikers van de Company account, de Salon account en Werknemer account krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren, om dit regelmatig te veranderen en/of gebruik te maken van een dubbele authenticatie.

De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van de verschillende accounts in zijn of haar beheer. In deze context moeten de individuele gebruikers de vertrouwelijkheid van hun respectief account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan Aimy BV (bv. wanneer ze via de helpdesk om hulp vragen – zie Artikel 15). Elk verlies of misbruik van dergelijke logingegevens kan dan ook aansprakelijkheidsgevolgen ten overstaan van Aimy BV hebben.

Verder is het ten strengste verboden om:

 • andere gebruikers om hun logingegevens te vragen;
 • op het account van een ander in te loggen;
 • de Software en de Diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bv. het gebruik van een vals account en/of het verstrekken van valse informatie wordt als frauduleus gebruik beschouwd);
 • zich als iemand anders (natuurlijke of rechtspersoon) voor te doen bij het gebruik van de Software en de Diensten zonder de nodige toelating hiervoor gekregen te hebben. Een dergelijke actie kan tot burgerrechtelijk en strafrechtelijke sancties leiden.

De Klant moet onmiddellijk (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik bestraffen (ii) en Aimy BV schriftelijk informeren over dergelijk gebruik en elke controversiële registratie die hij opmerkt.

Een weldoordachte en gefundeerde kennisgeving kan tot een tijdelijke en/of blijvende opschorting en/of verwijdering van het betreffende account leiden. Aimy BV kent zichzelf een ruime discretionaire bevoegdheid toe om de beste kwaliteit van Dienstverlening te waarborgen. In ieder geval zal Aimy BV niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande vereisten door de Klant.

7. Prijs

De software pakketten worden door Aimy BV aangeboden tegen een vaste maand- of jaarprijs zoals vermeld op de Website.

De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd.

Onder geen beding garandeert Aimy BV dat ze haar prijzen gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur, en verder waarborgt ze al evenmin dat ze in elk land waarin ze actief is, dezelfde prijzen zal hanteren. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is Aimy BV bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Mocht ze haar prijzen inderdaad verhogen, dan verbindt Aimy BV er zich toe om haar bestaande Klanten hiervan minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen op de hoogte te brengen via een Mededeling van Aimy BV.

Eventuele commerciële kortingen op de gebruikelijke prijzen die mondeling (bijv. per telefoon) worden toegekend, moeten schriftelijk (bijv. op de bijbehorende factuur) worden bevestigd om geldig te zijn. De Klant erkent dat deze kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die hieromtrent uitdrukkelijk zijn vermeld. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te worden toegekend voor de initieel overeengekomen termijn. Iedere andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste vanwege Aimy BV en geldt slechts zolang deze niet door Aimy BV wordt herroepen. De Klant erkent dat kortingen (alsook enige andere promotionele geschenken) niet cumuleerbaar zijn, persoonlijk van aard zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot verworven rechten.

– Upgrades

De Klant kan tijdens de Duur een of meer Bijkomende add-ons en/of uitgebreidere software pakketten (advanced of premium) via de admin functionaliteiten in het klantportaal, wanneer hij of zij hiervoor de bevoegde account heeft. Indien de Klant één of meer Bijkomende Diensten en/of Gebruikersaccounts bestelt, zal een bijkomende vergoeding bovenop de prijs van het relevante software pakket berekend worden.

– Downgrades

Het staat de Klant vrij om het gebruik van een of meer add-ons stop te zetten en/of het software pakket tijdens de Duur te veranderen op basis van veranderende omstandigheden aan de zijde van de klant. Dit kan direct zelf geregeld worden via de admin functionaliteiten in het klant portaal, wanneer hij of zij hiervoor de bevoegde account heeft.  Gebruikersaccounts voor de gehele volgende Duur te factureren aan de Klant, zelfs indien de Klant deze niet langer gebruikt.

Eventuele upgrades of downgrades worden direct doorgevoerd en eventuele prijsverschillen zullen naar rato aan het eind van de maand berekend worden. .

8. Betaling

Door de Diensten te bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door Aimy BV, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen.

Aimy BV verbindt er zich toe om haar Klanten per maand of jaarlijks te factureren – afhankelijk van de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten (zie Artikel 5) – maar altijd vóór de start van de respectieve Termijn.

Onverminderd het voorgaande, zullen facturen in verband met bijkomende Gebruikers en/of functies die na het sluiten van de overeenkomst besteld werden, naar de Klant verstuurd worden, zodra deze laatste de respectieve bestelling plaatste.

Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de Klant opgegeven werd bij het bestellen van de Diensten. De Klant verbindt er zich toe om Aimy BV zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.

Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders overeengekomen werd, worden de facturen van Aimy BV automatisch en volledig geïnd door Aimy BV via automatische incasso (SEPA Direct Debit, SDD) – op de factuurdatum (en zonder enige korting). Voor zover een inning via automatische incasso onmogelijk is, moet het gefactureerde bedrag binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald worden. Betaling geschiedt met verrekening van de bijbehorende incassokosten van 0,50 euro per betaling door Aimy B.V. aan de Klant.

Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 8 betaalt, is – zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en onverminderd overige rechten van Aimy B.V. – (i) Klant over dat verschuldigde bedrag een rente van minimaal drie (3) procent per maand verschuldigd, of (indien hoger) de wettelijke handelsrente, en (ii) is Aimy B.V. (behoudens de overige haar toekomende rechten) gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

9. Gebruik van de Diensten

Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de Klant gebruik maken van de software en de Diensten binnen de reikwijdte van de Toegangsrechten van de Klant die bepaald wordt bij het bestellen van de Diensten. De reikwijdte van zulke Toegangsrechten kan tijdens de Duur van de overeenkomst overigens ook beperkt of uitgebreid worden.

De Klant erkent dat alleen de bevoegde accounts de software en de Diensten mogen gebruiken en dat uitsluitend voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de terzake bevoegde instanties werden uitgevaardigd. De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentiële basis van de overeenkomst vormt.

Het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de Klant veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding en gebruik kan maken van een moderne webbrowser (zoals o.a. de meest recente versie van Google Chrome). Als de Klant een verouderde webbrowser gebruikt, kan het zijn dat hij niet alle functies van de Diensten kan benutten of dat deze functies niet optimaal werken.

De Klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor zowel het naleven van deze servicevoorwaarden als voor de handelingen en omissies van alle gebruikers die via het company account, salon account en/of een werknemer account gebruik maken van de software en de Diensten. De Klant zal alleen de werknemer accounts, salon accounts en/of company account toegang verlenen tot de software en de diensten evenals tot de Documentatie en zal evenmin toestaan dat anderen er gebruik van maken.

10. Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat Aimy BV de enige eigenaar is en blijft van de software en de Diensten en/of andere hiermee verband houdende intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en alle goodwill berusten bij Aimy BV en dat zal ook zo blijven.

Klant is en blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden ter zake alle data en informatie van Klant. Aimy B.V. respectievelijk haar Leveranciers zijn exclusief rechthebbenden op alle onderdelen van haar Diensten (en daaraan gerelateerde intellectuele eigendomsrechten), waaronder begrepen de technische informatie, codes, documentatie, functionaliteiten, en gerelateerde gegevens, informatie en kennis daarin. Klant verkrijgt op de Diensten uitsluitend niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royalty-vrije gebruiksrecht voor bepaalde duur om de Diensten te gebruiken voor de normale werkzaamheden van Klant (hierna gezamenlijk te noemen”=>”‘Gebruiksrecht’). Klant verkrijgt daarop generlei andere (gebruik)rechten en/of andere bevoegdheden, tenzij expliciet anderszins is beschreven in deze Algemene Voorwaarden, enige Overeenkomst, en/of op ondubbelzinnige wijze schriftelijk door Aimy B.V. aan Klant bevestigd.

Voornoemd Gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten te laden en uit te voeren voor een bepaald aantal en soort gebruikers en gebruik waarvoor het Gebruiksrecht is verstrekt. Het is Aimy B.V. toegestaan technische maatregelen (zoals onder meer modules- en/of gebruikersleutels) te nemen ter bescherming van de Diensten en gerelateerde rechten c.a. voor Diensten welke Aimy B.V. niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve van de Leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde Leverancier.

Wat betreft Diensten welke Aimy B.V. zelf heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en derhalve niet van de Leverancier zijn, vrijwaart Aimy B.V. Klant tegen aanspraken van derden ter zake die Diensten uitsluitend vanwege een (vermeend) inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht, mits Klant (i) Aimy B.V. onverwijld schriftelijk zal informeren over het bestaan en de inhoud van de aanspraak, (ii) Aimy B.V. de benodigde en adequate medewerking zal verlenen, (iii) de behandeling van de betreffende zaak zal overlaten aan Aimy B.V., en (iv) zonodig adequate volmachten aan Aimy B.V. zal verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen de aanspraak te verweren. De bovengenoemde vrijwaring vervalt (i) indien en voor zover de betreffende inbreuk verband heeft met enigerlei wijziging die door anderen dan Aimy B.V. in de Diensten zijn aangebracht en/of (ii) indien de betreffende inbreuk niet anderszins is toe te rekenen aan Aimy B.V..

In geval van voornoemde aanspraken van derden kan Aimy B.V. zo nodig de Diensten of enig deel daarvan vervangen of wijzigen, dan wel, indien zulk een vervanging of wijziging niet, in alle redelijkheid, deze aanspraken van derden afwendt en alleen in het uiterste geval, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, in welk geval Aimy B.V. de reeds door Klant betaalde Vergoeding(en) voor nog niet-verrichte Diensten op pro rata basis zal terugbetalen.

11. Duur

Elke overeenkomst die er tussen Aimy BV en de Klant gesloten wordt over het gebruik van de Software en de Diensten, zal een bepaalde duur hebben van een Maand of een jaar, al naargelang de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten.

De Duur zal automatisch stilzwijgend verlengd worden met een maand of een jaar, als de overeenkomst niet door de Klant opgezegd wordt, uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan, wat Aimy BV het recht zal geven om de Klant voor de verlengde Duur de factureren.

12. Opzegging

De Klant kan de Overeenkomst beëindigen door gebruik te maken van de admin functionaliteit binnen het Klant portaal of door een schriftelijke kennisgeving per e-mail aan hello@meetaimy.com:

(i) op ieder moment en ongeacht welke reden, zolang de opzegging maar uiterlijk 15 dagen vóór het einde van de Duur gebeurt.

Elke opzegging door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Duur zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (zie Artikel 14). Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Duur te betalen, ook al is de Klant geenszins van plan om de Software en de Diensten nog verder te gebruiken;

(ii) als hij het niet akkoord kan gaan met een van de volgende omstandigheden (zonder dat deze opsomming beperkend bedoeld is) en als een dergelijke opzegging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door Teamleader: (i) een verandering in het Dienstenaanbod die een aanzienlijk nadeel met zich meebrengt voor de Klant; (ii) een door Aimy BV aangebrachte wijziging in deze servicevoorwaarden (zie Artikel 2) of (iii) door Aimy BV aangekondigde prijsaanpassing (zie Artikel 9). Onder geen beding zal dit de Klant het recht geven om enige schadevergoeding of compensatie van Aimy BV te eisen;

Vóór een dergelijke opzegging door de Klant maar in ieder geval vóór de deactivering door Aimy BV is deze laatste verplicht om de Klantgegevens te exporteren met gebruik van de beschikbare export oplossingen.

13. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Aimy B.V., is Aimy B.V. niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt door enig handelen en/of nalaten van Aimy B.V., behoudens voor enige directe schade vanwege een toerekenbare tekortkoming van Aimy B.V.. De door Aimy B.V. verschuldigde schadevergoeding gerelateerd aan de Diensten zal nimmer meer bedragen dan de door Aimy B.V. aan Klant ter zake gefactureerde Vergoeding exclusief B.T.W. over de periode van zes (6) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onder directe schade zoals bedoeld in dit artikel wordt bedoeld schade, behoudens indirecte schade zoals (onder meer) gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens beschadigde of verloren gegevens. Indien en voor zover enige schade wordt veroorzaakt doordat Aimy B.V. vanwege opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Aimy B.V. in haar verantwoordelijkheden toerekenbaar tekortschiet, is Aimy B.V. hoogstens aansprakelijk tot een bedrag van EUR 25.000 (vijftig en twintig duizend Euro) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Enig recht van Klant op schadevergoeding ontstaat alleen indien Klant binnen dertig (30) dagen, of onverwijld nadat Klant het ontstaan daarvan redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijke mededeling heeft gedaan aan Aimy B.V..

Aimy B.V. is niet aansprakelijk voor gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enige verplichting van en/of namens Aimy B.V. uit hoofde van de Overeenkomst, indien de betreffende niet-nakoming niet te wijten is aan (of het gevolg is van) haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen (voorzien of onvoorzien) voor haar rekening komt en die Aimy B.V. ook anderszins niet kunnen worden toegerekend. Onder een dergelijke situatie wordt mede verstaan enige (al dan niet toerekenbare) tekortkoming van Leverancier(s) van Aimy B.V..

14. Persoonsgegevens en privacy

14.1 Iedere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen als zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

14.2. Van het bepaalde in artikel 14.1 mag uitsluitend worden afgeweken indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zal stellen en zodanige stappen zal ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zal kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

14.3 De Software Diensten draaien op een virtuele server bij Microsoft, ook wel Azure cloud server. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Klant verantwoordelijk voor de door Klant aan Aimy B.V. ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, en voor het gebruik daarvan door Aimy B.V. binnen haar normale bedrijfsvoering. Voor zover er sprake is van persoonsgegevens van Klant, Aimy B.V. en/of derden zullen die gegevens binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften en de rechtmatige doelstellingen van respectievelijk Aimy B.V. en Klant op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze worden verwerkt. Buiten de normale bedrijfsvoering van de ene Partij zal die ene Partij voor het overige generlei persoonsgegevens verwerken en/of aan derden verstrekken behoudens de voorafgaande en ondubbelzinnige toestemming van de andere Partij en/of voor zover de wet anderszins voorschrijft. Elke Partij draagt zorg voor haar eigen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14.4 In het geval van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens zal Aimy B.V., zich naar beste weten inspannen om Klant daarover zo spoedig mogelijk te informeren. Aimy B.V. spant zich naar beste weten in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat aan Klant te melden.

15. Ondersteuning – Helpdesk

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de Software en de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op de ‘Support’-pagina van Aimy BV.

Mocht de informatie die hij daar kan vinden, hem niet helpen, kan hij gratis contact opnemen met het customer service team van Aimy BV. Het customer service team van Aimy BV zal van maandag tot zaterdag van 8.00 uur tot 20.00 uur (CET) bereikbaar zijn per e-mail (hello@meetaimy.com), chat functies op de website (www.meetaimy.com) en telefoon, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen.

Het customer service team zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen na ontvangst van het verzoek om ondersteuning.

De kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Klant gedragen worden.

16. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates

Aimy BV biedt haar Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van de Diensten na te gaan via haar Website. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt Aimy BV er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het Aimy BV vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.

Aimy BV wil de kwaliteit van de Software en/of de Diensten hoog houden door onderhoudsactiviteiten uit te voeren en op regelmatige basis updates te implementeren. Aimy BV verbindt er zich toe om de impact van zulke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de Software en de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige storingstijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal Aimy BV haar uiterste best doen om de Klant hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn.

Het bovenstaande kan geen reden vormen om enige compensatie van Aimy BV te eisen.

17. Wijzigingen van de Diensten

Aimy BV heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Software pakketten en Diensten op elk moment te wijzigen. In voorkomend geval zal Aimy BV de Klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via (i) een kennisgeving op de Website, de Software en/of (ii) een Persoonlijke bericht van Aimy BV.

18. Overmacht/’hardship’

Aimy BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haar verplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht of ‘hardship’.

Gebruikelijke gebeurtenissen die als gevallen van overmacht of ‘hardship’ beschouwd worden, omvatten o.a. het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar golden, en die Aimy BV beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of op een andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip van o.a. oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagnemingen, vertragingen bij of faillissement van derden waarop door Aimy BV een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).

Voormelde situaties geven Aimy BV het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van enige compensatie. Als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft Aimy BV het recht om de overeenkomst te beëindigen (zie Artikel 15).

19. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Nederlands recht.Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

Aimy B.V. behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden en/of over te dragen. Behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst, is Klant niet gerechtigd een Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te annuleren en/of ontbinden dan wel over te dragen.

Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Klant en Aimy B.V. worden overeengekomen, behoudens voor zover anderszins bepaald in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

Alle geschillen die uit de Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten en/of de uitvoering ervan voortvloeien en/of daarmee verband houden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.